Záruční podmínky

Oficiální distributor společnosti Dyson pro Českou republiku společnost Solight Holding s.r.o. poskytuje kupujícímu na produkty Dyson záruku za podmínek níže uvedených:

Výrobek byl zakoupen prostřednictvím internetového obchodu shopdyson.cz a byl užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

Záruka se vztahuje na chyby a vady výrobku způsobené v důsledku vady materiálu, zpracování nebo funkce a které se projeví během záruční doby.

Záruka se nevztahuje na:
a. poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením
b. poškození způsobená používáním nadměrně znečištěných filtru
c. poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
d. poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
e. čištění a provádění pravidelné údržby
f. vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu g. vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem
h. poškození způsobené jiným než obvyklým použitím v domácnosti (např. vysáváním stavebního prachu a odpadu).

Reklamovaný výrobek zakoupený prostřednictvím internetového obchodu shopdyson.cz, zašlete k opravě výhradně do autorizovaného servisního střediska společnosti Solight Holding s.r.o. adresa:

Solight Holding, s.r.o.
Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
Česká republika

Email: servis@solight.cz

Výrobek zasílejte do záruční opravy kompletní včetně veškerého příslušenství. Při zasílání výrobku k opravě přiložte stručný popis všech reklamovaných závad či podezření na závadu. Při uplatnění reklamace výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci a vyplněný originální záruční list Solight Holding s.r.o..

Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následku přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou)nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případe odporuje povaze věci, aby byl měněn celý výrobek. Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem Solight Holding s.r.o.

Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

Záruční doba platná pro jednotlivé kategorie výrobků:
Podlahové vysavače, trvale napájené z elektrické sítě: 5 let
Akumulátorové vysavače                                                          2 roky
Ventilátory, zvlhčovače vzduchu, čističky vzduchu          2 roky
Příslušenství                                                                                    2 roky
Záruční doba začíná běžet od data převzetí výrobku kupujícím. Kupující výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Servisní středisko společnosti Solight Holding s.r.o. neručí za poškození vysavače při dopravě, pokud nebyl k opravě odeslán v originálním obalu s fixačními vložkami.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Další informace týkající se záručních podmínek naleznete na záručním listu společnosti Solight Holding, s.r.o., který obdržíte společně se zbožím. Dobře si jej i s dokladem o koupi (dodacím listem/fakturou) uschovejte.

Kontakt
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Solight Holding, s.r.o.
Lomnického 1705/5
140 00 Praha
Telefon: 491 512 000
E-mail: info@solight.cz
IČ: 28320573
DIČ: CZ28320573
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196940.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972
500 06 Hradec Králové
Telefon: 491 512 000
E-mail: info@solight.cz  

SERVISNÍ STŘEDISKO
Solight Holding, s.r.o.
Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
Česká republika

Kontaktovat nás je jednoduché