Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Solight Holding, s.r.o., oficiální distributor společnosti Dyson
Sídlo společnosti: Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00
IČO: 28320573 DIČ: CZ28320573
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka číslo 196940.
Bankovní spojení: FIO, číslo účtu 2300393423/2010
Telefonní kontakt: 491 512 010
Email: info@solight.cz

Pop-up store Dyson

Metropole Zličín
Řevnická 1, Praha-Zličín, 155 21
Email: dyson.zlicin@solight.cz

Sídlo servisního střediska:

Plumlovská 481/200, Prostějov, 796 04
Telefonní kontakt: 491 512 080
Email: servis@solight.cz
Provozní doba: Po-Pá 9:00-16:00

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.dyson.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím Solight Holding, s.r.o., oficiálním distributorem společnosti Dyson (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, Novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dyson.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.dyson.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
1.4 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné také pro nákup v Pop-up store Dyson, vyjma výhradně vyloučených podmínek uvedených níže v dalších bodech.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Na stránkách internetového obchodu www.dyson.cz naleznete zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
2.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.
2.3 Po odeslání objednávky prodávající informuje kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.
2.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.5 Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil.


3. Platební podmínky a cena zboží
3.1 Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. 3.2 Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem – fakturou.
Způsoby plateb:
- převodem na účet (zálohová faktura),
- platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro, Master Card (prostřednictvím platební brány GoPay),
- dobírkou (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví doklad o převzetí částky),
- prostřednictvím splátkového systému Home Credit.

3.3 Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
3.4 Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7 Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
4.1 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1–3 pracovních dnů. Pokud zboží skladem není a ve výjimečných případech, může být dodací lhůta delší.
4.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře.
4.3 Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. 4.4 Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu, a to v rámci celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.
4.5 Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
4.6 Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.
4.7 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email dysonpodpora@solight.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


5 Odstoupení od kupní smlouvy
5.1 Kupující, který je zároveň konečný spotřebitel, má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dní od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.
5.2 Lhůta 30 dní se nevztahuje na:
- splátkový prodej,
- na nákup podnikatele, který při nákupu uvádí své identifikační číslo,
- na nákup v rámci obchodní či podnikatelské činnosti,
- na nákup zboží v Pop-up store Dyson.
5.3 V případě splátkového prodeje má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
5.4 Kupující má právo odstoupit i od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky na čísle +420 491 512 060, nebo elektronicky na e-mailové adrese dysonpodpora@solight.cz.
5.5 V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, či pokud kupující při nákupu uvádí své identifikační číslo, právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.
5.6 Kupující je srozuměn s tím, že v rámci 30denní lhůty (v případě nákupu formou spotřebitelského úvěru 14 denní lhůty) je oprávněn si zboží prohlédnout a vyzkoušet. Toto vyzkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s funkcemi a vlastnostmi zboží, a to v takovém rozsahu, jako když si jej zkouší při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se hodnota zboží snižovala. Kupující je i přes používání zboží oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, avšak musí vést v patrnosti odpovědnost za snížení hodnoty zboží odpovídající opotřebení zboží tímto používáním. O toto opotřebení v důsledku používání zboží je prodávající oprávněn snížit kupní cenu.
5.7 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího jednou z následujících forem:
5.7.1 vyplněním online formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na www.mujdyson.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi,
5.7.2 vytisknutím formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, jeho vyplněním a přiložením ke vracenému zboží,
5.7.3 kupující může zaslat odstoupení od kupní smlouvy také na korespondenční adresu prodávajícího: Solight Holding, s.r.o., DYSON PODPORA, Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06, nebo elektronickou formou na e-mail dysonpodpora@solight.cz.
5.8 Při vrácení zboží je nutné zachovat příslušnou lhůtu. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu zboží doručeno.
5.9 V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě kupní smlouvy přijal. Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod, pokud nebude výslovně určeno jinak. S vrácením platby nevznikají kupujícímu žádné další náklady. Platbu odešle prodávající na bankovní účet kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na adresu servisního střediska Dyson, nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět (podle toho, co nastane dříve).
5.10 Vracené zboží kupující pečlivě zabalí do originálního obalu, včetně všech jeho součástí tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Kupující nesmí zaslat zboží na dobírku, v takovém případě bude zásilka odmítnuta.
5.11 Nepoškozené, kompletní a řádně vyčištěné zboží zašle kupující bez zbytečného odkladu zpět na adresu servisního střediska Dyson: Solight Holding, s.r.o., Plumlovská 481/200, 796 04, Prostějov. Na stejnou adresu lze zboží vrátit i osobně, a to v otevírací době Po-Pá 9:00-16:00.
5.12 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující zašle zboží obvyklou poštovní cestou. Není-li to z povahy věci možné, využije některé z přepravních služeb.
5.13 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude neúplné, poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek, je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6 Práva a povinnosti z vadného plnění
6.1 Jakost při převzetí
6.1.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
6.1.2 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (24 měsíců) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
6.1.3 Kupující, jenž zakoupil zboží v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti (při nákupu uvedl obchodní název a IČ), může uplatnit tento nárok nejpozději do jednoho roku (12 měsíců).
6.1.4 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
6.1.5 Při zjištění vady během prvních šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
6.1.6 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.1.7 U věcí prodávaných za nižší cenu např. v důsledku poškozeného obalu apod. prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

6.2 Zákonná práva z vad
6.2.1 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu, pokud se jedná o nákup zboží fyzické osoby. V případě nákupu podnikatelem odpovídá prodávající za vady vzniklé po převzetí zboží v 12měsíční záruční době.
6.2.2 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- bezplatné odstranění vady opravou,
- přiměřenou slevu z kupní ceny,
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
6.2.3 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.2.4 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.2.5 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
6.2.6 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7 Vyřízení reklamace a Reklamační řád
7.1 V případě, že se na zakoupeném zboží vyskytla v průběhu záruční doby činící:
- 24 měsíců od data převzetí zboží pro fyzické osoby,
- 12 měsíců od data převzetí zboží pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající
vada, která nebyla způsobena nevhodným používání kupujícím, ale vadou konkrétního zboží, má kupující právo na řádnou reklamaci zboží v této záruční lhůtě. 7.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, přesný popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
7.3 Adresa pro zaslání reklamace je:
Solight Holding, Plumlovská 481/200, Prostějov, 796 04.
7.4 Pro vyřízení reklamace zboží je možné využít jeden z následujících způsobů:
7.4.1 vyplnění online formuláře pro registraci reklamace na www.mujdyson.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi. Po vyplnění formuláře bude prodávajícím objednán svoz zboží od kupujícího do servisního střediska. Náklady spojené se svozem zboží hradí v záruční době prodávající. Servisní oddělení zašle kupujícímu návrh možného řešení reklamace na uvedenou e-mailovou adresu/spojí se s kupujícím telefonicky.
7.4.2 kontaktování našeho reklamačního oddělení prostřednictvím e-mailu dysonservis@solight.cz nebo telefonicky na +420 491 512 080 a individuální naplánování reklamace.
7.4.3 osobní předání reklamovaného zboží v servisním středisku na adrese Plumlovská 481/200, Prostějov, 796 04.
7.5 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby tohoto způsobu bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
7.6 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7.7 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
7.8 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
7.9 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7.10 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
7.11 Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu.
7.12 Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace podávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
7.13 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8 Ochrana osobních údajů
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – podrobné informace. 8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5 Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.7.1 požádat podávajícího o vysvětlení.
8.7.2 požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
8.9 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
8.10 Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na dysonpodpora@solight.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
8.11 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9 Řešení sporů
9.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
9.2 Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
9.3 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10 Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).

Kontaktovat nás je jednoduché